Lejekontrakt – Udlejnings betingelser – trailer

Lejekontrakt / Udlejnings betingelser for trailer

(Gældende fra 1. januar 2013)
Vigtigt – Gælder For Alle Udlejninger – Lejer SKAL være over 18 år!
Udstyr lejet hos InstallSound/Server Group DK – udstyr er specificeret på faktura.

OBS. se erstatningsliste her

Pr. dag – hver påbegyndt 24 timers leje, eller hvis andet er aftalt.
De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fravalg ved de individuelle eller særligt, skriftligt aftale vilkår, udvidet betingelser på side 4+5.

Udlejer:
Navn:
InstallSound/Server Group DK
Adress:
Nydamsvej 1, Døren ved port 1
8362 Hørning – Danmark
Telefon: 6915 7272
E-Mail: info@installsound.dk

Lejer: (Evt. Udfyldt via faktura)
Firma:_________________________________
Navn: _________________________________
Adresse: _______________________________
Post nr: ________________________________
By: ___________________________________
Kørekortnummer:__ ______________________
Billede af kørekort opbevares ved indgåelse af lejekontrakt.
CVR:__________________________________
Telefon:_____ __________________________

Leje af.

Udleveret ved udlejning:
Kopi af registreringsattest _x__Nøgle til lås: _x__ Andet________
_2. stk. Rampe, Lås til front og bagdør. Cover til front _____________________________________________________

Beskrivelse af motorkøretøjet:
Mærke:
Type:
Årgang og model/farve:
Stelnummer:
Registreringsnummer:

Eksisterende skader:
Fotodokumentation udvekslet: Ja:___ Nej:____
Hvordan: Fotos vedlagt Kontrakten Ja:___ Nej:____
Sendt pr. MMS fra nr.: _+45___________________________
Sendt pr. mail til info@installsound.dk Ja:___ Nej:____

Afhentning/levering
1. Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.
2. Lejer modtager genpart af denne kontrakt. Aftaler som ikke er anført her er ugyldige.
3. Lejer erkender, at udstyret modtages i god og brugbar stand.
4. Sted for afhentning/levering aftales individuelt.
5. Ved afhentning/modtagelse uden for lagerets normale åbningstid (Mandag kl. 20.00 – 21.00 og Torsdag kl. 20.00 – 21.00), vil der blive pålagt et gebyr pr. gang, på 200 kr. ekskl. Moms.

GPS/GSM overvåget
Alt udstyr fra Server Group DK/InstallSound er udstyret med GPS/GSM overvågning.
Udstyret bliver overvåget 24/7-365.
Server Group DK/InstallSound har ret til, at udlevere oplysninger om, hvor udstyret er, til Politi, forsikringsselskaber, og bruge oplysningerne til selv, at finde udstyret.

Billede ID
Der skal altid fremvises billede ID ved afhentning/udlevering af det lejet udstyr.
Server Group DK/Installsound har ret til, at tage billede af ID’et og opbevare billede i op til 5 år, fra leje datoen er afsluttet.

Returnering af det lejet.
1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand, som ved modtagelsen, dvs. i rengjort og forsvarligt indpakket stand, og uden fejl og mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, forbeholder Server Group DK/InstallSound sig retten til at opkræve kr. 300,- pr. påbegyndt rengøringstime, til dækning af arbejdsløn for rengøring af udstyret.
2. Mangler løsdele til udstyr betales disse ud af depositum/efter faktureres til alm. salgspriser.
3. Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt, betales minimum kr. 500 inkl. Moms. – i leje pr. påbegyndt dag, uanset udstyrstype.
4. Afleveres udstyr sådan, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelige slitage. OBS. Ved skader der ikke kan repareres, vil erstatning blive faktureres til ny prisen af produktet.
5. Server Group DK/InstallSound hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder.
6. Sted for returnering/tilbagelevering aftales individuelt.

Betaling.
LEJEN FORUDBETALES til Server Group DK/InstallSound senest på dagen for udlejningsdatoen eller i henhold til fakturaen.

Depositum.
Betaling af depositum på leje af udstyr skal ske ved bank overførelse til konto 1688 – 3230425905, inden leje datoen/modtagelse af det lejet udstyr, OBS Husk at oplys dit kontonummer. Hvis der ikke bliver oplyst et kontonummer inden for 14 dage, efter endt leje periode, anses depositummet, som en fortjeneste til Server Group DK/InstallSound. Det vil herefter ikke være muligt, at gøre krav på sit depositum.

Afbestilling.
60 dage eller tidligere før lejedato: Gratis (fuld indbetaling tilbage)
30-59 dage før lejedato: 25% af prisen.
Under 29 dage før lejedato: 50% af prisen.

Accept af vilkår.
Ved indgåelse af lejekontrakten erklæres det, at lejer har gennemlæst og accepteret alle vilkår for betingelserne, betaling, ansvar, udlevering og aflevering m.m.
OBS. Server Group DK/InstallSound.dk tager forbehold for dårligt mobilsignal/Wi-Fi, og forbeholder sig retten til ikke, at tilbage betale nogen penge/andet på grund af det lejet, ikke levet op til det forventet)
Ved underskrift gives der tilladelse til, at Server Group DK/InstallSound må tage billeder af personer, udstyr, omgivelse og event opsætning, m.m., som må bruges på hjemmeside og sociale medier m.m.
Lejer modtager genpart af aftalen.

Generelle lejebetingelser:
*InstallSound/Server Grup DK, vil frem af rettet blive nævnt som ”udlejer”

1.LEJE.
Alle lejeprisen er ab lager inkl. moms.
Leje betales fra det tidspunkt, hvor traileren afsendes/afhentes af lejer eller dersom aftalt fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til lejers disposition på udlejer adresse, og indtil det modtages retur af udlejer.
Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale.
Traileren skal tilbageleveres til udlejers adresse til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen, og i rengjort og retableret tilstand.
Ved manglende rengøring samt manglende retablering, vil udlejer opkræve pr. på begyndt time
a. 550kr. Inkl. moms.
Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med den aktuelle dagspris. 200 Dkr. pr. time.
Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af traileren, kan sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
Leveringstider er omtrentlige og med forbehold for forsinkelse.
Men lejer kan ikke rejse krav af nogen art over for udlejer i den forbindelse.

2.ANSVAR
Ved evt. driftstop såsom punkteringer osv. Er det lejer
der står for reparationsudgiften samt den videre kørsel på evt. bjærningskøretøj.
Traileren må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer.
Traileren må ikke fremlejes.
Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes
udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse.
Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af traileren.
Udlejer er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede.
Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.
Påføres lejer eller 3. person skade på ting eller fast ejendom eller driftstab, avance tab eller andet indirekte tab, mens lejer bærer ansvaret for det lejede materiel, kan udlejer ikke holdes ansvarlig, som følge af lejeaftalen eller for det lejede materiel uanset ansvarets karakter, herunder om der er tale om lovpligtigt ansvar eller produkt- eller ydelsesansvar, eller skaden eller tabet skyldes uagtsomhed hos udlejer, eller skaden eller tabet må anses for hændelig.
Lejer skal skadesløsholdelse udlejer for skade eller tab, som udlejer måtte blive holdt ansvarlig for overfor 3. person.

3.SKADE
Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at
modregne disse omkostninger heri.
Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadigetudstyr til dagspris uanset hændelsesforløb.
Eventuelle udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejer uvedkommende.

4.KONTROL
Lejeren har ved modtagelse af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegnvisningsapparater samt lygter.

5.FORSIKRING
Det påhviler lejeren at tegne ansvarsforsikring på trækkrog af køretøjet.
Under hele lejeperioden bærer lejer ansvar for skade på det lejede materiel.
Endvidere bærer lejer ansvaret for, at love, regler og forskrifter overholdes.
Herunder miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, anmeldelser til myndigheder mv.
Udlejer har tegnet kasko forsikringsdækning af traileren.
Det skal understreges at lejer uanset speciel aftale bærer det fulde ansvar ved skader, hærværk og tyveri.
I tilfælde af en forsikringsdækket skade påhviler det lejer at betale selvrisikoen Dkr.5.000,00
Dækskader er ikke forsikringsdækket.
Ved tyveri af det lejede afregnes leje til og med den dag der kan dokumenteres at tyveriet er politianmeldt.
Politianmeldelsen foretages af lejer straks det kommer til lejers kendskab.
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting.
Rejser 3. person krav ved domstolene mod udlejer, er lejer forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol, og lejer skal skadesløs holde udlejer for enhver udgift uanset art, som udlejer idømmes.